หน่วยตรวจสอบภายใน   เป็นหน่วยงานคุณภาพในด้านการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีระบบการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมุ่งสร้างหลักประกันการตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างสุจริต และเที่ยงธรรมในปี 2556
เมนูหลัก
       หน้าแรก

       ประวัติความเป็นมา

       วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       นโยบายการตรวจสอบ
       อำนาจ หน้าที่
       โครงสร้างการบริหาร
       โครงสร้างองค์กร
       ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
       บุคลากร
       กฎบัตร
       กรอบความประพฤติของผู้ตรวจสอบภายใน
       แผนการตรวจสอบภายใน
เอกสารดาวน์โหลด
       กฎระเบียบ ข้อบังคับ
       การประเมินผลการควบคุมภายใน
       มาตรฐานการตรวจสอบ
       ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
       แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
       การประกันคุณภาพ
       ดาวน์โหลด
 
ผู้ดูแลระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 


 
 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับ "เป็นไปตามมาตรฐานระดับดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)  
ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ของ ค.ต.ป.  
ผู้ตรวจสอบภายในศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ผู้ตรวจสอบภายในศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
นางสาวนันท์นภัส มีถาวร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้ารับประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่4/2555 วันที่ 20 เมษายน 2555  

อ่านข่าวทั้งหมด


 

                                      หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3226-1790 ต่อ 1020 โทรสาร 0-3226-1078