“หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานคุณภาพที่มุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ภายในปี 2564”
เมนูหลัก
       หน้าแรก

       ประวัติความเป็นมา

       โครงสร้างองค์กร
       โครงสร้างการบริหาร
       อำนาจ หน้าที่
       บุคลากร
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       กฎบัตร
       กรอบคุณธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
      ขั้นตอนการจัดทำรายงานและติดตามผล
แผนการตรวจสอบภายใน
      แผนการตรวจสอบประจำปี
      แผนการตรวจสอบระยะยาว
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
       กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       การประกันคุณภาพ
 
ผู้ดูแลระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 


 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 

      

                ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ประกอบกับ ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2550 มีมติเสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดตั้ง หน่วยตรวจสอบภายในขึ้น โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ให้เป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานข้อมูล ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีขึ้น นำเสนอรายงาน การตรวจสอบให้อธิการบดี และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับผิดชอบงาน ด้านการตรวจสอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายอย่างเป็นอิสระมีระเบียบแบบแผน มีความเที่ยงธรรม ให้บริการแนะนำให้คำปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และได้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามคำสั่งที่ 0254/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550
   
   
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1034/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
1. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา จุลแสน ตำแหน่ง กรรมการ
3. นาวสาวสโรชา วงศ์อาทิตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
4. นางสาวลัคนา พันธ์ไทย ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
   
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1658/2555 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 และ คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1737/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
1. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา จุลแสน ตำแหน่ง กรรมการ
3. นาวสาวฤทัย เช้าชื่น ตำแหน่ง กรรมการ
4. นางสาวลัคนา พันธ์ไทย ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
   
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1471/2554 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา ศิลปะวิลาวัณย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา แคล้วเครือ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสิริ สุขผ่อง ตำแหน่ง กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
5. นางสาวลัคนา จุลแสน ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิชชุดา มีถาวร ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1582/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
1. อาจารย์ไพศาล กมลฉ่ำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา แคล้วเครือ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา ศิลปะวิลาวัณย์ ตำแหน่ง กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสิริ สุขผ่อง ตำแหน่ง กรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1059 – 1061 โทรสาร : 0-3270-0551