“หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานคุณภาพที่มุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ภายในปี 2564”
เมนูหลัก
       หน้าแรก

       ประวัติความเป็นมา

       โครงสร้างองค์กร
       โครงสร้างการบริหาร
       อำนาจ หน้าที่
       บุคลากร
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       กฎบัตร
       กรอบคุณธรรม
      แนวทางการจัดระดับความสำคัญของข้อตรวจพบ
      แนวทางการประเมินคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
      ระบบ/เกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
นโยบาย
      นโยบายการตรวจสอบภายใน
      นโยบายการติดตามผลการตรวจสอบ
      นโยบายการใช้และการเก็บรักษาข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
      ขั้นตอนการจัดทำรายงานและติดตามผล
แผนการตรวจสอบภายใน
      แผนการตรวจสอบประจำปี
      แผนการตรวจสอบระยะยาว
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
       กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
       คู่มือการปฏิบัติงาน
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       การประกันคุณภาพ
       แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
 
ผู้ดูแลระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 


 
 
 
 
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
 

      

  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ดังนี้
   
 
 • กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
 • กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ทราบ
 • จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่มีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ส่งสำเนาผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางด้วย
 • ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน และคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้กำหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
 • เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
 • เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุก 2 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
 • ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่อธิการบดี หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
 • การตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งรวมถึง

 •             
  1)   การประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
  2)   สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
  3)   สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง
  4)   ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
  5)   ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยฯ
  6)   วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1059 – 1061 โทรสาร : 0-3270-0551