“หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานคุณภาพที่มุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ภายในปี 2564”
เมนูหลัก
       หน้าแรก

       ประวัติความเป็นมา

       โครงสร้างองค์กร
       โครงสร้างการบริหาร
       อำนาจ หน้าที่
       บุคลากร
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       กฎบัตร
       กรอบคุณธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
      ขั้นตอนการจัดทำรายงานและติดตามผล
แผนการตรวจสอบภายใน
      แผนการตรวจสอบประจำปี
      แผนการตรวจสอบระยะยาว
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
       กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       การประกันคุณภาพ
 
ผู้ดูแลระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 


 
 
 
 
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
 

      

  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ดังนี้
   
 
 • กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
 • กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ทราบ
 • จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่มีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ส่งสำเนาผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางด้วย
 • ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน และคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้กำหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
 • เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
 • เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุก 2 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
 • ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่อธิการบดี หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
 • การตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งรวมถึง

 •             
  1)   การประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
  2)   สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
  3)   สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง
  4)   ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
  5)   ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยฯ
  6)   วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1059 – 1061 โทรสาร : 0-3270-0551