โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนางสาวนันท์นภัส มีถาวร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 43 หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องแกรนด์บอลลรูม โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ โดยหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในในภาพรวม เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ระดับ 3.69 คะแนน