“หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานคุณภาพที่มุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ภายในปี 2564”
เมนูหลัก
       หน้าแรก

       ประวัติความเป็นมา

       โครงสร้างองค์กร
       โครงสร้างการบริหาร
       อำนาจ หน้าที่
       บุคลากร
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       กฎบัตร
       กรอบคุณธรรม
      แนวทางการจัดระดับความสำคัญของข้อตรวจพบ
      แนวทางการประเมินคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
      ระบบ/เกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
นโยบาย
      นโยบายการตรวจสอบภายใน
      นโยบายการติดตามผลการตรวจสอบ
      นโยบายการใช้และการเก็บรักษาข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
      ขั้นตอนการจัดทำรายงานและติดตามผล
แผนการตรวจสอบภายใน
      แผนการตรวจสอบประจำปี
      แผนการตรวจสอบระยะยาว
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
       กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
       คู่มือการปฏิบัติงาน
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       การประกันคุณภาพ
       แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
 
ผู้ดูแลระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 


 
 
 
        ดาวน์โหลด   แบบฟอร์ม

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาดไฟล์
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ผลการตรวจสอบเงินสำรองจ่าย      
0.18 Mb
373
การติดตามผล      
0.18 Mb
380
ข้อสังเกตการตรวจสอบ      
0.18 Mb
342
กระดาษทำการเงินมัดจำรับ      
0.18 Mb
345
หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้      
0.16 Mb
1092
กระดาษทำการเจ้าหนี้การค้า      
0.18 Mb
577
ทะเบียนเงืนลงทุนระยะยาว      
0.23 Mb
338
กระดาษทำการเงินมัดจำจ่าย      
0.18 Mb
368
กระดาษทำการเงินจ่ายล่วงหน้า      
0.23 Mb
375
หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้      
0.16 Mb
1828


       หน้าที่ 1 2 3 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย


 
ติดต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1059 – 1061 โทรสาร : 0-3270-0551