“หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานคุณภาพที่มุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ภายในปี 2564”
เมนูหลัก
       หน้าแรก

       ประวัติความเป็นมา

       โครงสร้างองค์กร
       โครงสร้างการบริหาร
       อำนาจ หน้าที่
       บุคลากร
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       กฎบัตร
       กรอบคุณธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
      ขั้นตอนการจัดทำรายงานและติดตามผล
แผนการตรวจสอบภายใน
      แผนการตรวจสอบประจำปี
      แผนการตรวจสอบระยะยาว
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
       กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       การประกันคุณภาพ
 
ผู้ดูแลระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 


 
 
 
        ดาวน์โหลด   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาดไฟล์
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ประกาศฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง      
0.28 Mb
143
คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0904-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธาน      
1.68 Mb
154
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้ง      
1.63 Mb
132
คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0818-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง      
0.50 Mb
129
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดประเภทคณาจารย์ประจำ      
0.20 Mb
133
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547      
0.13 Mb
127
พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547      
0.18 Mb
217
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
0.19 Mb
155
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
0.23 Mb
324


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย


 
ติดต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1059 – 1061 โทรสาร : 0-3270-0551