“หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานคุณภาพที่มุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ภายในปี 2564”
เมนูหลัก
       หน้าแรก

       ประวัติความเป็นมา

       โครงสร้างองค์กร
       โครงสร้างการบริหาร
       อำนาจ หน้าที่
       บุคลากร
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       กฎบัตร
       กรอบคุณธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
      ขั้นตอนการจัดทำรายงานและติดตามผล
แผนการตรวจสอบภายใน
      แผนการตรวจสอบประจำปี
      แผนการตรวจสอบระยะยาว
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
       กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       การประกันคุณภาพ
 
ผู้ดูแลระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 


 
 
 
        ดาวน์โหลด   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาดไฟล์
คนโหลด
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน       
13.20 Mb
230
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 (รายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)      
3.60 Mb
229
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ 3D ณ สิ้นไตรมาส 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2562)      
0.27 Mb
219
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 (รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1)      
14.44 Mb
271
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
4.97 Mb
231


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย


 
ติดต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1059 – 1061 โทรสาร : 0-3270-0551