“หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานคุณภาพที่มุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ภายในปี 2564”
เมนูหลัก
       หน้าแรก

       ประวัติความเป็นมา

       โครงสร้างองค์กร
       โครงสร้างการบริหาร
       อำนาจ หน้าที่
       บุคลากร
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       กฎบัตร
       กรอบคุณธรรม
      แนวทางการจัดระดับความสำคัญของข้อตรวจพบ
      แนวทางการประเมินคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
      ระบบ/เกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
นโยบาย
      นโยบายการตรวจสอบภายใน
      นโยบายการติดตามผลการตรวจสอบ
      นโยบายการใช้และการเก็บรักษาข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
      ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
      ขั้นตอนการจัดทำรายงานและติดตามผล
แผนการตรวจสอบภายใน
      แผนการตรวจสอบประจำปี
      แผนการตรวจสอบระยะยาว
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
       กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
       คู่มือการปฏิบัติงาน
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       การประกันคุณภาพ
       แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
 
ผู้ดูแลระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 


 
 
 
        ดาวน์โหลด   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาดไฟล์
คนโหลด
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน       
13.20 Mb
97
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 (รายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)      
3.60 Mb
88
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ 3D ณ สิ้นไตรมาส 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2562)      
0.27 Mb
78
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 (รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1)      
14.44 Mb
98
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
4.97 Mb
81


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย


 
ติดต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1059 – 1061 โทรสาร : 0-3270-0551