จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ่านต่อ | Read More

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทำงานชุดที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ่านต่อ | Read More

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ่านต่อ | Read More

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะทำงานชุดที่ 8 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ่านต่อ | Read More

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ่านต่อ | Read More